Zezwolenie Sądu na wybór drogi kształcenia dziecka

W najnowszym wpisie zaprezentujemy szczegóły procedury uzyskania zgody Sądu na wybór drogi kształcenia dziecka (na przykład szkoły) w sytuacji braku zgody drugiego z rodziców. Jest to kolejna – obok kwestii wyjazdu zagranicznego dziecka – z tak zwanych istotnych spraw dziecka, które mogą zostać rozstrzygnięte w drodze postanowienia Sądu.


Analizę problemu wypada zacząć od wskazania, że istotne sprawy dziecka nie zostały wyraźnie zdefiniowane, ale w praktyce jest to pewien zbiór spraw ważnych w ogólnoludzkim ujęciu albo istotnych dla konkretnej osoby. W kontekście wyboru ścieżki edukacyjnej wskażmy, że do istotnych spraw dziecka  należą kwestie związane z edukacją i to nie tylko na poziomie kształcenia obowiązkowego, ale również na poziomie wykraczającym poza ten zakres – w szczególności, gdy chodzi o rozwój zdolności i talentów, który może istotnie rzutować na przyszłość małoletniego.


O tego rodzaju sprawie, zgodnie z art. 97 § 2 kro, w braku porozumienia między rodzicami, którym przysługuje władza rodzicielska, co do istotnych sprawach dziecka rozstrzyga sąd opiekuńczy. Sądem opiekuńczym jest Sąd Rodzinny – właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka – a w jego braku – miejsca jego pobytu.

W każdej takiej sprawie, Sąd badał będzie to, czy zezwolenie na wybór drogi kształcenia dziecka zgodne jest z zasadą dobra dziecka.

Przy ocenie zachowania tej zasady w konkretnej sprawie warto wskazać na wytyczne Sądu Najwyższego z dnia 30 listopada 1974 roku, sygn. akt III CZP 1/74, OSNCP 1975, poz. 37):

Sąd Najwyższy wskazał, że:

Przy ocenie dobra dziecka nie można pomijać ani uwarunkowań obiektywnych (takich jak: wiek dziecka, jego płeć, cechy charakterologiczne rodziców, stosunek rodziców do siebie, do dziecka oraz do krewnych rodzica), ani subiektywnych (wrażliwości dziecka, wzajemnych relacji oraz więzi rodziców i dzieci, poczucia bezpieczeństwa dziecka). Właściwie rozumiane dobro dziecka wymaga starań o zapewnienie dziecku zdrowia fizycznego i psychicznego, polegających na właściwym ukształtowaniu jego charakteru i przygotowaniu do życia społecznego.

Co w takiej sprawie podlega badaniu przez Sąd?

W takiej sprawie Sąd, dokona analizy wzajemnych relacji rodziców; ich podejścia do analizowanej w sprawie drogi kształcenia; predyspozycji dziecka; wyników osiąganych przez dziecko na kolejnych etapach kształcenia; analizy środowiska rówieśniczego; analizy jakości relacji z każdym z rodziców.

Sąd bada również takie kwestie jak: optymalność wyboru danej placówki edukacyjnej pod względem ekonomicznym dla rodziców (ma to szczególne znaczenie w kontekście wyboru prywatnych; społecznych placówek edukacyjnych); lokalizację placówki edukacyjnej i związane z tym dochodzenie lub dowożenie dziecka do szkoły; wpływ lokalizacji placówki edukacyjnej na rytm dnia dziecka (zachowanie balansu pomiędzy edukacją a czasem przeznaczonym na odpoczynek dziecka).

Jeśli Sąd ma wyrazić ewentualnie zgodę na uczęszczanie dziecka do zagranicznej placówki edukacyjnej – przedmiotem badania może stać się zintegrowanie dziecka z nowym środowiskiem edukacyjnym.

Ile to kosztuje?

Od wniosku o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka w razie braku porozumienia między rodzicami (art. 97 § 2 k.r.o.) wnieś opłatę stałą – 100 zł.

Czytaj także: Wyjazd zagraniczny dziecka – procedura uzyskania zgody Sądu

 

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,