Wniosek o uchylenie nadzoru kuratora rodzinnego

W najnowszym wpisie przedstawimy szczegóły związane z przygotowaniem wniosku o uchylenie nadzoru kuratora nad wykonywaniem władzy rodzicielskiej.

Przystępując do sporządzenia wniosku, powinniśmy mieć na uwadze że treść rozstrzygnięcia o władzy rodzicielskiej dostosowywana jest indywidualnie do konkretnej sytuacji rodzinnej dziecka, a na podstawie art. 109 k.r.o. sąd opiekuńczy może wydać każde zarządzenie, jakiego w danych okolicznościach wymaga dobro dziecka, a więc – jakiego wymaga troska o prawidłowy duchowy, psychiczny i fizyczny rozwój dziecka

(por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 4 marca 1999 r., II CKN 1106/98, LEX nr 1125073),

i że na podstawie art. 579 zd. 1 k.p.c., postanowienia w sprawach m.in. o ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie i przywrócenie władzy rodzicielskiej, mogą być wydane wyłącznie po przeprowadzeniu rozprawy.

Rola nadzoru kuratora sądowego nad wykonywaniem władzy rodzicielskiej

Nadzór nad wykonywaniem władzy rodzicielskiej powinien zmierzać do usunięcia tych czynników w zachowaniu rodziców, które doprowadziły do interwencji sądu opiekuńczego, i może on polegać na różnych formach korygowania nieprawidłowych nawyków opiekuńczych, zachowań i postaw wychowawczych, kształtowania prawidłowych i społecznie pożądanych zachowań i postaw opiekuńczo-wychowawczych rodziców, a więc podejmowaniu działań określanych mianem pedagogizacji rodziców (por. T. Jedynak [w:] Zarys metodyki pracy kuratora sądowego, red. T. Jedynak, K. Stasiak, Warszawa 2008, s. 397).

Warunki konieczne do uchylenia nadzoru kuratora sądowego nad wykonywaniem władzy rodzicielskiej

Warunkiem koniecznym do uchylenia nadzoru kuratora sądowego nad wykonywaniem władzy rodzicielskiej jest ustabilizowania się sytuacji opiekuńczej i wychowawczej  dziecka.

Jak Sąd bada zaistnienie przesłanek przemawiających za uchyleniem nadzoru kuratora?

Sąd przede wszystkim:

przeprowadzi dowody osobowe przesłuchując rodzica, którego wykonywanie władzy rodzicielskiej poddano nadzorowi kuratora; jak też stosownie do okoliczności sprawy drugiego z rodziców dziecka.

Sąd orzekający może również zlecić przeprowadzenie wywiadu środowiskowego nakierowanego na stwierdzenie braku podstaw do dalszego kontynuowania nadzoru i ograniczania tym samym władzy rodzicielskiej

Sąd dokona również wszechstronnej analizy akt nadzoru kuratorskiego nad wykonywaniem władzy rodzicielskiej; ustalenie tej sytuacji może również odbyć się przez przesłuchanie osoby kuratora sprawującego nadzór.

Sąd może również (w zależności od realiów sprawy) przeprowadzić dowody z innych istotnych dla wyniku sprawy dokumentów (np. dokumentacja medyczna; inna – np. kopia orzeczenia sądu).

Jak dobrze napisać wniosek?

We wniosku wykazujemy przede wszystkim zmianę okoliczności, które legły u podstaw ustanowienia nadzoru kuratora sądowego nad sposobem wykonania władzy rodzicielskiej Wnioskodawcy nad małoletnim dzieckiem. Z przedstawionego Sądowi materiału dowodowego musi wynikać to, że w tej konkretnej spawie nie zachodzi stan zagrożenia dobra dziecka w jakimkolwiek obszarze.

W tym pomocna okaże się gromadzona dotychczas przez kuratora sądowego dokumentacja obejmująca sprawozdania z objęcia nadzoru oraz z jego wykonywania, w tym m.in. metody prowadzenia nadzoru, warunki osobiste i bytowe podopiecznego.

Jaki Sąd będzie właściwy do złożenie wniosku o uchylenie nadzoru kuratora?

Wniosek złóż do sądu opiekuńczego, którym jest Sąd Rodzinny.

Dla takiej sprawy właściwy wyłącznie jest sąd opiekuńczy miejsca zamieszkania osoby, której postępowanie ma dotyczyć, a w braku miejsca zamieszkania – sąd opiekuńczy miejsca jej pobytu. Jeżeli brak i tej podstawy – właściwy jest sąd rejonowy dla m.st. Warszawy.

W wypadkach nagłych sąd opiekuńczy wydaje z urzędu wszelkie potrzebne zarządzenia nawet w stosunku do osób, które nie podlegają jego właściwości miejscowej, zawiadamiając o tym sąd opiekuńczy miejscowo właściwy.

Uczestnicy postępowania

Sprawa toczy się przy uczestnictwie Wnioskodawcy (i zależnie od okoliczności sprawy) drugiego z rodziców małoletniego dziecka.

Opłata od wniosku

W obecnym stanie prawnym wniosek podlega opłacie stałej w wysokości 100 zł wnoszonej na rachunek dochodów budżetowych właściwego Sądu.