Zagrożenie nakazem zapłaty jako środek prawidłowego realizowania kontaktów rodzicielskich

Jak poradzić sobie w sytuacji, w której mimo ustalonych z byłym partnerem kontaktów z dzieckiem, robi on wszystko by te kontakty utrudnić lub co gorsza całkowicie ograniczyć? Rozwiązaniem problemu może okazać się zagrożenie nakazem zapłaty. Nakazem takim Sąd może zagrozić byłemu partnerowi w sytuacji gdy źródłem uregulowania kontaktów z dzieckiem jest: orzeczenie sądu, ugoda. W orzecznictwie wskazuje się, że każde naruszenie obowiązku wynikającego z orzeczenia albo ugody o kontaktach z dzieckiem będzie uzasadniać zagrożenie zapłatą oznaczonej sumy pieniężnej na skutek dalszych naruszeń.

Powyższe należy uzupełnić o jedno bardzo ważne zastrzeżenie – takie naruszenie powinno być zawinione przez drugą stronę i być istotne.

 (por. uzasadnienie post. SO w Toruniu z 10 sierpnia 2012 r., VIII Cz 392/12, niepubl. in fine; I. K., Opinia na temat komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk Nr 1856) oraz rządowego projektu ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk Nr 3063), www. sejm, gov. pl; K. Piasecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Tom II. Komentarz. Art. 367-729, Wyd. 7. Warszawa 2016).

Swoje roszczenie skonstruuj przez wskazanie realnej w Waszej sytuacji kwoty za każde naruszenie realizacji kontaktów z dzieckiem.

Jak wygląda postępowanie w przedmiocie zagrożenia nakazem zapłaty?

Sąd w toku postępowania dokonuje oceny zebranego materiału dowodowego. Ważnymi dowodami w takiej sprawie są przede wszystkim:

przesłuchanie stron, zeznania świadków, wywiadów kuratora.

Ponadto Sąd w toku prowadzonego przez siebie postępowania podda wnikliwej analizie i ocenie powody, dla których ustalone dotychczas kontakty z małoletnim dzieckiem nie były realizowane – to natomiast odbywa się w oparciu  o opinię biegłego sądowego (przykładowo z zakresu psychologii).


Zaznaczmy jednak, że katalog dowodów uzależniony będzie od realiów konkretnej sprawy.

Podstawową przesłanką, która warunkuje uwzględnienie wniosku jest niewykonywanie lub niewłaściwie wykonywanie obowiązków wynikających z orzeczenia ustalającego kontakty z małoletnim.

Prawomocne postanowienie sądu, w którym Sąd nakazał zapłatę sumy pieniężnej, jest tytułem wykonawczym.

Co to oznacza?

Oznacza to, że nie ma potrzeby nadawania mu klauzuli wykonalności.  Bez jakichkolwiek dalszych czynności, na podstawie takiego – prawomocnego – postanowienia można egzekwować sumy za dokonane naruszenia za pośrednictwem komornika.

O czym jeszcze warto pamiętać..

Pamiętaj, że w ramach takiego postępowania uzasadnionym jest domaganie się przez Ciebie zwrotu kosztów wywołanych postępowaniem, w tym – ewentualnych – kosztów zastępstwa procesowego.

Kolejnymi kwotami, których możesz domagać się w toku postępowania są kwoty stanowiące zwrot uzasadnionych kosztów wynikających z nieodbytych spotkań z dzieckiem.