Rodzaje adopcji oraz ich skutki

Rodzaje adopcji oraz ich skutki

Decydując się na adopcję dziecka, warto poznać jej rodzaje i skutki, jakie dana adopcja wywołuje. Polski kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje trzy rodzaje adopcji.

Wyróżniamy: adopcję niepełną, adopcję pełną rozwiązywalną, adopcję pełną nierozwiązywalną.

Z zestawienia rodzajów adopcji wynika, że różnice między nimi uwidaczniają się w relacjach pomiędzy adoptowanym a krewnymi adoptującego oraz pomiędzy adoptowanym a jego krewnymi.

Adopcja niepełna

W wyniku adopcji niepełnej relacje powstają jedynie między adoptowanym dzieckiem, a rodzicami adopcyjnymi. W związku z tym powstałe więzi nie rozciągają się na krewnych rodziny adopcyjnej, poza dziadkami.

Adoptowane dziecko nie zrywa całkowicie więzi z biologiczną rodziną. Jego akt urodzenia nie ulega zmianie, oznacza to, że uzyskuje nowy stan cywilny, nie tracąc obecnego. Co ważne rodzice adopcyjni wymienieni są tylko w skróconym akcie urodzenia adoptowanego dziecka.

Adopcja pełna rozwiązywalna

Konsekwencją adopcji pełnej rozwiązywalnej (inaczej adopcji pełnej) jest zerwanie więzów rodzinnych adoptowanego dziecka z rodziną naturalną i powstanie sztucznego pokrewieństwa z rodziną dokonującą adopcji. Powoduje to, że adoptowane dziecko zostaje pełnoprawnym członkiem rodziny adopcyjnej a rodzice biologiczni pozbawieni są praw rodzicielskich.

Dziecko nabywa wszystkie prawa i obowiązki, które wynikają z pokrewieństwa, m.in. prawo do dziedziczenia. Nabywa ono także nazwisko rodziców adopcyjnych, chyba, że zażąda nazwiska złożonego. Adoptowany po ukończeniu osiemnastego roku życia ma prawo do wniesienia wniosku o ujawnienie rzeczywistego aktu urodzenia.

Adopcja pełna nierozwiązywalna

Adopcja pełna nierozwiązywalna (inaczej adopcja całkowita) jest poszerzoną odmianą adopcji pełnej rozwiązywalnej i powoduje, że adoptowane dziecko staje się pełnoprawnym członkiem nowej rodziny i uzyskuje także wszystkie prawa i obowiązki wynikające z pokrewieństwa.

Ponadto zyskuje ono nowe nazwisko rodziców adopcyjnych oraz nowy akt urodzenia. W akcie tym rodzice adopcyjni wpisani są, jako rodzice. Na uwadze należy mieć to, że stary akt urodzenia nie podlega ujawnieniu w przyszłości.

W praktyce sąd zazwyczaj orzeka adopcję pełną lub całkowitą, natomiast adopcja niepełna występuje bardzo rzadko.

Autorką wpisu jest Adrianna Czopek – Studentka Instytutu Prawa i Ekonomii, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Przydatne linki: Informacje ogólne o adopcji krajowej (gov.pl)

(Photo by Annie Spratt on Unsplash)