RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Świeciński z siedzibą w Krakowie (NIP: 8133459279), ul. Ofiar Dąbia 3, 31-566 Kraków, tel.: (+48) 516 986 999, e-mail: swiecinski@proton.me. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest w pełni dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy, co w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe.

2. Państwa dane osobowe będą zbierane i przetwarzane na podstawie przepisów prawa, wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji następujących celów przetwarzania (lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji; czas niezbędny do realizacji celów przetwarzania):

a) zawarcie i wykonanie umowy o usługę świadczoną drogą elektroniczną lub innych zamówionych usług (włączając w to odpowiedź na kontakt z Pani/Pana strony nawiązany za pośrednictwem formularza kontaktowego; poczty elektronicznej e-mail), w tym zapewnienie poprawnej jakości usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO);

b) wykonanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. wystawiania i przechowywania faktur czy udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO);

c) dochodzenie roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

d) marketing usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

e) wysyłanie i analiza korzystania z funkcjonalności biuletynu informacyjnego (ang. newsletter) Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Świeciński z siedzibą w Krakowie;

f) zarządzanie (akceptacja; edycja; usuwanie) publikowanymi przez Panią/Pana komentarzami w serwisie www.praworodzinne.eu ;

– jednakże nie dłużej, niż do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody lub wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo: do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Administrator, pracownicy lub współpracownicy przez niego upoważnieni, obsługa techniczna kanału elektronicznego, obsługa księgowa oraz obsługa prawna, a także instytucje upoważnione z mocy prawa. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.